Klienci o nas

Wyjątkowo cenię sobie jakość i stabilność usług oferowanych przez firmę KOMEX...

 

Dojazd


Wyświetl większą mapę


Usługi księgowe

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:

 • Prowadzenie dziennika
 • Prowadzenie ksiąg księgi głównej
 • Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych
 • Wykaz składników aktywów i pasywów
 • Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej wraz z zestawieniem sald ksiąg pomocniczych
 • Zamykanie ksiąg rachunkowych po dokładnej analizie zdarzeń gospodarczych oraz po sporządzeniu wszystkich sprawozdań
 • Dostęp do ksiąg rachunkowych w trybie ON-LINE

SPORZĄDZANIE MESIĘCZNYCH I ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:

 • Sporządzenie bilansu jednostki
 • Sporządzenie rachunku zysków i strat
 • Sporządzenie informacji dodatkowej
 • Sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań

EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO:

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Wystawianie dokumentów przyjęcia środków trwałych, likwidacji środków trwałych, wycofania z używania, przesunięć, ulepszenia środka trwałego
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych zgodnie z przyjętymi zasadami jednostki, weryfikacja okresów używania środków trwałych
 • Przeszacowanie majątku trwałego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI:

 • Bieżąca archiwizacja z podziałem na okresy sprawozdawcze, zgodnie z identyfikacją zapisów w księdze głównej
 • Prowadzenie bieżącej archiwizacji według poszczególnych zleceń w zakresie prowadzenia ksiąg.

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA F-01:

Pełna kontrola przychodów i kosztów z podziałem na koszty rodzajowe Księgowe rozliczenie kosztów Rozliczenie produkcji Prawidłowe określenie rozrachunków z podziałem na budżetowe, handlowe, odsetkowe i finansowe Analiza należności i zobowiązań Analiza środków pieniężnych, kont bankowych, kont kasowych, lokat itp.

WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW WRAZ Z USTALENIEM WYNIKU FINANSOWEGO:

 • Wycena inwestycji rozpoczętych
 • Wycena udziałów w innych jednostkach i długoterminowe lokaty
 • Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena zapasów
 • Wycena dłużnych papierów wartościowych
 • Wycena należności i zobowiązań
 • Wycena środków pieniężnych
 • Ustalenie wyniku finansowego według wprowadzonych, sprawdzonych i zanalizowanych kosztów i przychodów

SPORZĄDZANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH I PODATKU VAT:

 • Ewidencja i kontrola rejestru sprzedaży
 • Ewidencja i kontrola rejestru zakupu
 • Kontrola obrotów i sald przychodów i kosztów
 • Pełna analiza i kontrola kosztów i przychodów wyłączonych z ksiąg rachunkowych dla potrzeb podatku dochodowego

PONADTO:

 • PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI I KLUBÓW SPORTOWYCH
 • PROWADZENIE KSIEGOWOŚCI FUNDACJI PROWADZĄCYCH TYLKO DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
 • PROWADZENIE KSIEGOWOŚCI FUNDACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 • PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ BĘDĄCYCH ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO
 • PROWADZENIE EWIDENCJI ORAZ KORESPONDENCJI Z GENERALNYM INSPEKTOREM DANYCH FINANSOWYCH
 • ROZLICZANIE DOTACJI ORAZ GRUNTÓW
pełny HTML | wersja mobilna